Algemene voorwaarden

Hieronder vind je onze algemene voorwaarden. Het is een lang verhaal en ook een beetje saai, maar zo weten we allebei waar we aan toe zijn. We hopen uiteraard dat het niet nodig is dat je ze door moet lezen, maar mocht dat wel zo zijn en je hebt vragen, laat het ons weten.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden opgenomen in dit document. 
 2. Diensten: De door Pink Octopus geleverde of te leveren diensten zoals beschreven op www.pinkoctopus.nl waaronder het verschaffen van toegang tot het platform van Pink Octopus waarmee o.a. toegang wordt verleend tot online trainingen, community en tools.
 3. Systeem: Door Pink Octopus beheerde apparatuur, programmatuur, schrijfruimte en de website waarmee zij aan Klant de Diensten verleent.
 4. Offerte: iedere door Pink Octopus uitgebrachte offerte of aanbieding voor het leveren van haar diensten.
 5. Overeenkomst: iedere overeenkomst gesloten tussen de Klant en Pink Octopus.
 6. Pink Octopus: Ingrid Halfwerk, handelend onder de naam Pink Octopus, gevestigd te (2021VN) Haarlem aan de Kloosterstraat 18 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 86524143.
 7. Klant: De (rechts)persoon met wie Pink Octopus een Overeenkomst heeft gesloten.
 8. Partijen: Pink Octopus en de Klant samen.
 9. Dag: kalenderdag.
 10. Schriftelijk: per post of per e-mail.
 1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes, Overeenkomsten en werkzaamheden tussen Pink Octopus en haar Klanten. 

 2. Van deze Algemene voorwaarden kan niet worden afgeweken, tenzij beide partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.

 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van klanten of van derden uit.

 4. Klant gaat deze Overeenkomst aan in de hoedanigheid van bedrijf. Klant kan dus geen beroep doen op het consumentenrecht en geniet geen bescherming zoals het herroepingsrecht.

 5. Pink Octopus is gerechtigd de inhoud van deze Algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekendgemaakt en treden veertien (14) Dagen na bekendmaking in werking, of op een andere datum die in de bekendmaking is vermeld.

 6.  Indien Klant de wijzigingen in de Algemene voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de Overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden op te zeggen zonder dat Pink Octopus tot vergoeding van kosten of schade is gehouden.
 1. Een Offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn bij de Offerte is vermeld. 

 2. Als de Klant de Offerte niet binnen de geldende termijn van 1 maand aanvaardt, dan vervalt de Offerte.

 3. Alle Offertes van Pink Octopus zijn vrijblijvend en kunnen binnen tien werkdagen na kennisneming van de aanvaarding van het aanbod worden herroepen, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.

 4. De Overeenkomst tussen Pink Octopus en Klant komt tot stand wanneer de Klant de online boeking heeft gedaan dan wel wanneer Pink Octopus  de opdracht heeft aanvaard door middel van een opdrachtbevestiging. De Overeenkomst komt tevens tot stand bij verstrekken van betalingsgegevens door Klant via telefoon, e-mail of schriftelijk.

 5. Aanmeldingen via de website van Pink Octopus zijn rechtsgeldig als Overeenkomst.
 6. Na aanmeldingen via de website van Pink Octopus kan de Overeenkomst door beide partijen binnen een wettelijke termijn van 14 dagen kosteloos en zonder opgaaf van redenen worden ontbonden.

 7. Aan een oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden. Indien het eerste gesprek verder gaat dan een presentatie van Pink Octopus en een kennismaking met het gevraagde werk, bijvoorbeeld omdat de presentatie overgaat in een werkbespreking en al direct wordt ingegaan op mogelijke oplossingen, dan kunnen er kosten in rekening worden gebracht. Stelt de Klant prijs op een verslag van het gesprek, met eventuele voorstellen voor een vervolgbespreking, dan geldt het afgesproken uurtarief. 

 8. De kosten van omvangrijke Offertes kunnen in rekening worden gebracht. 

 9. Pink Octopus mag opdrachten en potentiële Klanten zonder enige opgave van redenen weigeren. 
 1. Pink Octopus biedt verschillende producten en diensten aan. Binnen het aanbod van Pink Octopus vallen ook producten die in abonnementsvorm worden aangeboden. Indien er een abonnement wordt afgenomen zal de looptijd altijd op de factuur gecommuniceerd worden. Opzegging is enkel mogelijk aan het eind van deze termijn.

 2. Alle prijzen die Pink Octopus hanteert zijn in euro’s, exclusief btw en exclusief overige kosten zoals administratiekosten, reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Vergoeding voor reiskosten bedraagt € 0,19 per km.

 3. Pink Octopus werkt met een uurtarief van 95,- euro ex btw, een afgesproken trajecttarief, projecttarief of een maandelijkse urenbundel. 

 4. Alle prijzen die Pink Octopus hanteert kunnen te allen tijde gewijzigd worden, indien Pink Octopus dit nodig acht.  
 1. Het verschuldigde bedrag voor het online product aanbod van Pink Octopus wordt eenmalig via automatische incasso van de rekening van Klant afgeschreven. Tenzij anders is overeengekomen, zoals vermeld op de factuur.

 2. Het honorarium en bijkomende kosten voor geleverde maatwerk diensten wordt één maal per kalendermaand gefactureerd, dan wel, indien dit eerder is, bij beëindiging van de opdracht.

 3. In bijzondere gevallen kan Pink Octopus tussentijds bedragen in rekening brengen. Bijvoorbeeld wanneer Klant aanvullende diensten of producten afneemt.

 4. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling binnen 14 Dagen na factuurdatum per bank in euro’s te geschieden. 

 5. De Klant heeft geen recht om te verrekenen of de betaling op te schorten. 

 6. Als de opdracht is verstrekt door meer dan één Klanten, dan zijn alle Klanten hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen, ongeacht de tenaamstelling van de declaratie. 

 7. De betalingsverplichting van de Klant gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarheidsstellingen van de Diensten van Pink Octopus.
 1. Bij overschrijding van de betalingstermijn zoals vermeld op factuur ontvangt Klant een betalingsherinnering. Indien ook na de termijn van de betalingsherinnering niet is betaald, heeft Pink Octopus het recht om Klant uit het platform te verwijderen indien van toepassing.

 2. Bij het uitblijven van tijdige betaling is Pink Octopus gerechtigd alle maatregelen te nemen ter invordering van vordering(en) van de Klant.

 3. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de Klant.

 4. Indien de factuur 30 dagen na het verlopen van de betalingstermijn niet is voldaan, zal er de op dat moment geldige wettelijke rente over de totale factuur in rekening worden gebracht.

 5. Wanneer de Klant niet tijdig betaalt, mag Pink Octopus haar verplichtingen opschorten totdat de Klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

 6. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling aan de zijde van de Klant, zijn de vorderingen van Pink Octopus op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 1. Pink Octopus verleent aan Klant een niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot haar Diensten. Het gebruiksrecht gaat in bij de totstandkoming van de Overeenkomst.

 2. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Klant niet toegestaan om het gebruiksrecht te verkopen, te verhuren, in sub-licentie te geven of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen.
 1. Zonder toestemming van Pink Octopus is het Klant verboden de door Pink Octopus verschafte gebruikersnaam(en) en wachtwoord(en) aan derden over te dragen.

 2. Klant mag het gebruiksrecht slechts gebruiken voor zijn eigen bedrijfsactiviteiten.

 3. Pink Octopus verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de overeengekomen Overeenkomst.

 4. Pink Octopus heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan niet worden aangesproken vanuit een resultaatverplichting. 

 5. Pink Octopus heeft het recht de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
   
 6. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant dat Pink Octopus tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de Overeenkomst. Heeft de Klant er niet voor gezorgd dat Pink Octopus tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de Overeenkomst, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de Klant.

 7. Pink Octopus bepaalt uiteindelijk de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd; de Klant is derhalve niet bevoegd bindende instructies te geven. Het voorgaande laat uiteraard onverlet het voor een goede uitvoering van de opdracht noodzakelijke overleg tussen Pink Octopus en de Klant.
 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en schriftelijke stukken die relevant zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst vóór de afgesproken deadline en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Pink Octopus. 

 2. De Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie.

 3. Indien en voor zover de Klant dit verzoekt, retourneert Pink Octopus de betreffende schriftelijke stukken. 

 4. Stelt de Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Pink Octopus redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens en/of schriftelijke stukken beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant. Daarnaast is Pink Octopus gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder recht op enige schadevergoeding voor de klant. 
 1. Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Deze aanvullende opdracht zal op verzoek apart geoffreerd worden. 

 2. Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij de Klant de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, dan is Pink Octopus niet verplicht werk dat nog niet gereed is te leveren. Pink Octopus heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht. 

 3. Indien Pink Octopus op enig moment voorziet dat de opdracht aanzienlijk meer tijd zal vergen dan de geschatte duur zoals opgenomen in de opdrachtbevestiging zal zij dit onverwijld aan de opdrachtgever meedelen.

Bij verhindering van een afspraak zal de Klant minimaal 2 Dagen van tevoren de afspraak afzeggen, door een telefonische melding, dan wel het achterlaten van een bericht op de voicemail of het versturen van een bericht via e-mail, tenzij er sprake is van overmacht zoals beschreven in artikel 11.1 Afspraken die korter dan 2 dagen van te voren worden afgezegd, worden in rekening gebracht, en gaan indien relevant dus af van het nog openstaande aantal coaching sessies.

 1. Pink Octopus is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan: a) een tekortkoming van externe hosting providers en toeleveranciers van Pink Octopus b) onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen c) belemmeringen als gevolg van de door Klant benutte hard- en software of de door deze gebruikte technische infrastructuur d) werkstakingen e) brand f) ongeval of ziekte van personeel g) Denial of Services (DoS) aanvallen h) door Pink Octopus onvoorziene problemen en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Pink Octopus afhankelijk is Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituaties worden ook, maar niet uitsluitend gerekend: noodtoestand, wanprestaties en overmacht van leveranciers, bezorgers en andere derden, onverwachte stroom-, elektriciteit-, internet-, computer-, en telecomstoringen, computervirussen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen en ziekte. 

 2. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Pink Octopus één of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden deze verplichtingen opgeschort. 

 3. Als de overmachtsituatie zich voordoet op het moment dat de verplichtingen van Pink Octopus gedeeltelijk zijn nagekomen, factureert Pink Octopus dit afzonderlijk. De Klant is verplicht deze factuur te voldoen. 

 4. Vanaf het moment dat de overmachtsituatie tenminste twee maanden heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk (gedeeltelijk) ontbinden. 

 5. Pink Octopus is als gevolg van een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachtsituatie enig voordeel geniet. 
 1. Alle door Pink Octopus gegeven adviezen, gedeelde kennis en door Pink Octopus verstrekte mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door Pink Octopus te leveren diensten zijn geheel vrijblijvend en worden door Pink Octopus verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. Pink Octopus verleent daarbij geen enkele garantie.

 2. Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering door Pink Octopus is Pink Octopus niet aansprakelijk.

 3. Klant vrijwaart Pink Octopus tegen alle aanspraken van derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Pink Octopus.
 1. Pink Octopus is nimmer aansprakelijk voor enige directe en indirecte schade van Klant of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie en immateriële schade als gevolg van het gebruiken of niet-gebruiken van de Diensten.

 2. De aansprakelijkheid van Pink Octopus jegens Klant, uit welken hoofde dan ook, is beperkt tot de door Klant op grond van de Overeenkomst verschuldigde vergoeding voor een periode van drie (3) maanden voorafgaand aan het moment waarop de schade is ontstaan.

 3. Klant zal Pink Octopus en door haar ingeschakelde derden vrijwaren voor alle aanspraken van derden terzake van aansprakelijkheid, schade en kosten, ontstaan als gevolg van of verband houdende met het gebruiken of niet-gebruiken door Klant van de Diensten.

 4. Opgegeven termijnen zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. Pink Octopus is niet aansprakelijk indien opgegeven termijnen worden overschreden.

 5. Pink Octopus is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie.

 1. De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Pink Octopus.

 2. Elk recht van de Klant op schadevergoeding van Pink Octopus vervalt in elk geval na 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Pink Octopus verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van de Klant waarvan hij weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de opdracht. 

 1. Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de website en andere diensten, en met betrekking tot alles wat Pink Octopus ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen software, kennisprogramma’s, teksten, designs, video’s en afbeeldingen, komen toe aan Pink Octopus.

 2. Het is Klant niet toegestaan om enige aanduiding over merken, handelsnamen, auteursrechten of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen of te wijzigen.

 3. Het is Klant niet toegestaan om de Dienst of een gedeelte daarvan te kopiëren, te reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken, te wijzigen of te reconstrueren.

 4. Bij inbreuk op het auteursrecht is de Klant schadevergoeding verschuldigd van de daadwerkelijk geleden schade.

 5. Klant verkrijgt, voor zover noodzakelijk voor gebruikmaking van de Diensten, een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot deze intellectuele eigendomsrechten.

 6. Zolang het werk niet is geleverd of nog niet geheel is betaald, blijven alle intellectuele eigendomsrechten bij Pink Octopus. Na de exclusieve licentieverlening behoudt Pink Octopus haar auteursrechtelijke bevoegdheden.
 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen uiterlijk binnen 5 Dagen na beëindiging van de overeenkomst te worden voorgelegd aan Pink Octopus. 

 2. Bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 5 Dagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan Pink Octopus. 

 3. Na de termijn van 5 Dagen worden klachten en/of bezwaren niet meer in behandeling genomen en vervalt het recht op reclame voor de klant. 

 4. Pink Octopus zal te allen tijde reageren op een klacht en/of bezwaar, welke tijdig is ingediend. Indien de klacht en/of het bezwaar naar het oordeel van Pink Octopus gegrond is, zal Pink Octopus haar verplichting alsnog nakomen, hetzij een evenredig deel van de factuur crediteren. 

 5. Ingeval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie te schikken. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld te schikken, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter. 
 1. Pink Octopus heeft het recht deze Algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 

 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 

 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Pink Octopus zoveel mogelijk vooraf aan de Klant mededelen. 
 1. Op elke Overeenkomst tussen Pink Octopus en de Klant is Nederlands recht van toepassing.

 2. Klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pink Octopus aan een derde, waaronder mede entiteiten binnen het concern waar Klant onderdeel van is moet worden verstaan, over te dragen. Pink Octopus is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden. Klant verleent reeds nu voor alsdan zijn instemming met een dergelijke overdracht.

 3. Indien een of meerdere bepalingen van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar zijn laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Wil je het een keer rustig nalezen?

Download dan hieronder onze algemene voorwaarden

Ga eenvoudig van likes naar leads

Pink-Octopus-Training-Content-Booster-Zet-in-5-simpele-stappen-je-content-voor-het-hele-jaar-klaar

In slechts een week staat jouw content 

voor het hele jaar klaar!

Normaal voor 99

Nu voor maar 27